De kosten van de individuele begeleiding, begeleiding groep en tijdelijk verblijf worden vanuit het toegekende PGB (Persoonsgebonden Budget) betaald:

  • Opvoed-dingen stuurt één keer per maand een rekening waarop de geleverde zorg vermeld staat. Het aantal uren met het daarbij horende uurtarief.
  • Deze factuur wordt door de ouder(s)/begeleider doorgestuurd naar de Sociale Verzekerings Bank.
  • De SVB verplicht zich om de betaling binnen vijf werkdagen te laten plaatsvinden.
  • De SVB beheert zodoende het budget van de client.

 

In 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg in hun gemeente, met als idee dat de gemeente beter weet wat iemand nodig heeft, dan de provinciale overheid.

Voor 2015 was het afgeven van een PGB redelijk gebruikelijk, ook al was er toen al een dalende trend zichtbaar. Sinds 2015 verschilt het heel erg per gemeente hoe ze omgaan met het PGB, maar de algemene tendens die wij opmerken, is dat het lastiger is om een PGB te krijgen. Zodra het PGB eenmaal is afgegeven, is het geen enkel probleem meer en wordt het gemakkelijk verlengd. Door middel van deze brief willen we jullie extra ondersteunen in het verkrijgen van een PGB waardoor we spoedig met de begeleiding kunnen beginnen.

 

Wet- en regelgeving
Zoals we al hadden vermeld, is sinds 2015 de nieuwe jeugdwet van kracht en zijn de gemeentes verantwoordelijk. In deze nieuwe wet is ook opgenomen dat het mogelijk is om een PGB te verkrijgen, maar gemeentes zullen hier niet op aansturen. Tegelijk zijn de gemeentes wel verplicht gesteld om een passend en effectief jeugdhulpaanbod te creëren.

Opvoed-dingen biedt wel degelijk een andere manier van werken, dan het aanbod van de gemeentes in de omgeving (zie website). Als u goed kunt aangeven waarom deze plek beter aansluit bij uw kind dan andere plaatsen, zijn de gemeentes verplicht het passende aanbod te bieden en de gemeente zal over moeten gaan op een PGB.